Tag: ท่อเหล็ก

ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง

April 10th, 2017, Comments Off on ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง

ท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน คือ ท่อเหล็กที่นำไปใช้เป็นงานโครงสร้างและงานระบบ โดยท่อเหล็กที่นำไปใช้ในงานโครงสร้างก็จะนำไปใช้ ในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคารหรือแม้แต่การนำไปตกแต่งเพื่อ ความสวยงามของอาคาร และเหล็กที่นำไปใช้สำหรับงานระบบ  ได้แก่  ระบบดับเพลิง  ระบบประปา   ระบบสุขาภิบาล การใช้งานท่อเหล็กรูปพรรณ มาตรฐานของท่อเหล็กรูปพรรณ แบ่งตามประเภทการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.CARBON STEEL TUBES FOR ORDINARY USES ท่อเหล็กกลมดำ สำหรับงานระบบ สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง, ระบบชลประทาน, ระบบประปา, ระบบท่อน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ   ท่อชุบและท่ออาบสังกะสี มอก.277 สำหรับระบบส่งน้ำการเกษตร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบน้ำประปาภายในอาคาร การใช้งาน ใช้กับงานงานสาธารณูปโภค, งานเกษตรกรรม งานประปา แก๊ส งานชลประทาน งานระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 2.CARBON STEEL TUBES FOR GENERAL […]

Feed

http://www.dominicosvicariatoaragon.org / ท่อเหล็ก